0

Warunki przedłużenia gwarancji

Zagwarantuj sobie bezpieczeństwo – Wykup przedłużoną gwarancję
Ochrona nawet do 6 lat.

 1. Gwarancja jest realizowana na identycznych warunkach jak gwarancja producenta. Obejmuje wszelkie awarie, które nie powstały z winy użytkownika – czyli jak standardowa gwarancja. Realizowana jest w autoryzowanym serwisie producenta.
 2. Gwarancją może być objęty sprzęt zakupiony zarówno przez osoby prywatne, firmy i instytucje.
 3. Suma gwarancyjna jest równa kwocie zakupionego sprzętu.
 4. Minimum formalności przy zgłoszeniu naprawy – zasada door-to-door.
 5. Jednorazowa opłata za cały okres ochrony – już od 49zł brutto.
 6. W przypadku braku możliwości naprawy lub jej nieopłacalności – wymiana sprzętu na nowy. W przypadku braku modelu – możliwość zakupu nowego egzemplarza do wysokości ochrony.
 7. Koszt nabycia Przedłużonej Gwarancji jest zdecydowanie niższy niż nawet jednokrotna naprawa. Np. w przypadku Intuos Pro/Cintiq koszt samego piórka to prawie 400zł.
 8. Sprawdź opinie klientów w serwisie Opineo http://www.opineo.pl/opinie/easyprotect-pl

Szczerze zachęcamy – zadzwoń jeśli masz dodatkowe pytania – wszystko wyjaśnimy.

Ogólne Warunki Ochrony Serwisowej (w skrócie OWOS) sprzętu IT/Telco/Electro

I. Postanowienia ogólne:

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ochrony Serwisowej, zwanych dalej OWOS, Spółka Square Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50A-35 (sekcja ds. umów), należąca do Grupy Kapitałowej - SQTR LLC z siedzibą w United States of America, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000441721, NIP: 7010358988, REGON: 146392372, zwana dalej Gwarantem, zawiera z osobami fizycznymi, posiadającymi zdolność do czynności prawnych, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, nie będącymi osobami prawnymi (zwanymi Klientem), umowy w zakresie przedłużonej ochrony serwisowej sprzętu IT*Telco*Electro zakupionego w sklepach Partnerskich, innych dopuszczonych punktach handlowych oraz za pośrednictwem platformy Groupon, Strefa Partnera.
 2. Umowa zostaje zawarta na podstawie deklaracji przystąpienia przez Klienta co do chęci zawarcia umowy w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu IT*Telco*Electro zakupionego w sklepach Partnerskich, bądź innych dopuszczonych przez Gwaranta punktach oraz wydania Certyfikatu.

Definicje:

Użyte w niniejszych OWOS określenia odpowiednio oznaczają:

 1. IT*Telco*Electro - Awaria sprzętu elektronicznego, RTV, sprzętu gospodarstwa domowego – uszkodzenie sprzętu wskazanego w Certyfikacie Gwarancyjnym, wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej pracy elementu lub zespołu sprzętu, powodujące przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie sprzętu, wynikłe z przyczyn wewnętrznych pochodzenia: mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego lub hydraulicznego, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Za awarię nie uznaje się uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia sprzętu podczas jego eksploatacji.
 2. Cena zakupu – wartość całkowita sprzętu elektronicznego widniejąca na dowodzie zakupu wystawionym przez Partnera, w tym także z uwzględnieniem podatku VAT (jeżeli podatek ten występuje).
 3. Centrum Zgłoszeń – dział zajmujący się przyjmowaniem informacji na temat zaistniałej awarii sprzętu objętego przedłużoną ochroną serwisową producenta, w której Klient (lub inna osoba w jego imieniu) zobowiązana jest zgłosić zaistniałą awarię pod numerem telefonu:
  1. infolinia dla tel. stacjonarnych; 801 009 419
  2. infolinia dla tel. komórkowych; 881 009 019
  3. lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia naprawy, znajdującego się na stronie www.easyprotect.pl w zakładce „Strefa Klienta”, w sytuacji kiedy połączenie z Centrum Zgłoszeń okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta.
 4. Dokument gwarancyjny zwany Certyfikatem – wydruk komputerowy, posiadający indywidualny numer nadany wyłącznie przez Gwaranta i wydawany jako potwierdzenie zawarcia umowy w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu, zakupionego w sklepach Partnerskich sprzętu IT*Telco*Electro.
 5. Element lub zespół sprzętu – wewnętrzne elementy i zespoły umieszczone w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie części zamiennych.
 6. Gwarancja producenta – gwarancja udzielona przez producenta, importera, wprowadzającego lub sprzedającego, objętego ochroną gwarancyjną sprzętu IT*Telco*Electro.
 7. Okres ochrony – okres dodatkowej ochrony serwisowej wskazany w dokumencie zwanym Certyfikatem. W przypadku, gdy dany sprzęt objęty jest więcej niż jedną gwarancją, okres dodatkowej ochrony serwisowej rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zakończenia najkrótszego z okresów gwarancji producenta.
 8. Punkt naprawczy – mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów Unii Europejskiej, autoryzowany przez producenta punkt obsługi i naprawy, właściwy dla marki urządzenia objętego ochroną w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu lub inny punkt serwisowy uzgodniony z Centrum Zgłoszeń Gwaranta.
 9. Sprzęt elektroniczny IT*Telco*Electro zwany dalej sprzętem – sprzęt zakupiony w Strefie Partnera w sieci sklepów zwanych sklepami Partnerskimi bądź innymi punktami handlowymi objętymi akcją promocyjną, dopuszczonymi przez Gwaranta do listy autoryzowanych jednostek handlowych.
 10. Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nie będące osobami prawnymi, nabywającymi sprzęt elektroniczny IT/Telco/Electro w sklepach Partnerskich, Strefie Partnera, zarejestrowana w systemie informatycznym sklepu, w którym Klient dokonał detalicznego lub hurtowego zakupu sprzętu i zawarł umowę w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu elektronicznego IT*Telco*Electro.
 11. Wartość sprzętu – wartość użytkowa objętego ochroną serwisową sprzętu aktualna w dacie dokonania zgłoszenia awarii w Centrum Zgłoszeń, wskazana przez Gwaranta bądź autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, a następnie zatwierdzona przez Gwaranta.
 12. Uprawniony – Klient oraz osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, upoważnione do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia awarii objętych ochroną gwarancyjną, w tym również użytkownicy sprzętu objętego umową leasingu, bądź kredytu.
 13. Osoby bliskie – współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i konkubinatu.
 14. Deklaracja przystąpienia – wyrażenie woli przez Klienta (pisemne bądź ustne) w zakresie nabycia przedłużonej ochrony serwisowej.
 15. Suma gwarancyjna – kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) wynikająca z dowodu zakupu sprzętu i widniejąca na Certyfikacie.
 16. Partner – wyróżniony i autoryzowany podmiot z którym Gwarant ma podpisaną umowę w zakresie zlecenia w zawieraniu umów z zakresu przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu, działający osobiście lub przez swoich przedstawicieli (pracowników, zleceniobiorców).
 17. Udzielana gwarancja nie opiera się na przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.), a jedynie na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

II. Przedmiot i zakres Rozszerzonej Ochrony Serwisowej:

 1. Przedmiotem umowy w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu jest sprzęt IT*Telco*Electro zakupiony w sklepach Partnerskich, Strefie Partnera oraz innych jednostkach handlowych dopuszczonych przez Gwaranta do listy jednostek autoryzowanych, którego cena zakupu wynosi co najmniej 100,00 PLN brutto (sto złotych), a maksymalnie 16 999,00 PLN brutto (szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) lub wyższa na indywidualne zapytanie Partnera bądź Klienta końcowego.
 2. Dodatkowa ochrona serwisowa dotyczy sprzętu IT*Telco*Electro, który posiada nie mniej niż 12 (dwanaście), i nie więcej niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy gwarancji producenta, importera lub sprzedającego.
 3. Zakres dodatkowej ochrony serwisowej obejmuje:
  1. Pokrycie kosztów naprawy określonego w Certyfikacie sprzętu zgodnie z zapisami OS.
  2. Wymianę sprzętu za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta sklepu Partnera bądź inny autoryzowany punkt serwisowy w przypadku gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa bądź nieopłacalna przy ocenie wartości sprzętu na dzień dokonywania zgłoszenia wystąpienia awarii.
  3. Wymiana bądź naprawa sprzętu następuje po podjęciu decyzji przez Gwaranta bądź inny autoryzowany punkt serwisowy w uzgodnieniu z Gwarantem i ustalana jest w oparciu o kryterium wartości sprzętu. W takim przypadku, reklamowany sprzęt po jego wymianie przechodzi nieodpłatnie na rzecz Gwaranta.
  4. Przy dokonaniu wymiany sprzętu przez Gwaranta bądź inny autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowo-handlowy, umowa w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu ulega rozwiązaniu w dniu przekazania informacji o wymianie sprzętu. Sprzęt elektroniczny IT*Telco*Electro, zakupiony w sklepach Partnerskich lub innych dopuszczonych przez Gwaranta jednostkach handlowych, objęty jest ochroną gwarancyjną na terytorium Unii Europejskiej.

  dodatkową ochroną serwisową nie są objęte następujące awarie
  1. bezpośrednio powstałe wskutek zaginięcia, zagubienia lub kradzieży,
  2. polegające na utracie danych lub oprogramowania sprzętu i jego konfiguracji,
  3. polegające na utracie lub uszkodzeniu baterii sprzętu,
  4. polegające na utracie lub uszkodzeniu wszelkich akcesoriów takich jak: zestaw słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka, baterie, zasilacze itp.,
  5. spowodowane działaniem ognia i innych żywiołów takich jak: trzęsienia ziemi, nagłej zmiany temperatury, powodzi, huraganu itp.,
  6. powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,
  7. będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, w tym wyładowań atmosferycznych,
  8. powstałe w trakcie instalacji sprzętu,
  9. powstałe wskutek użytkowania objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  10. w przypadku zniszczenia sprzętu, tj. poprzez zalania, rozbicia i inne uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
  11. powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta testów bądź brakiem konserwacji,
  12. powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta,
  13. powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu,
  14. powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę,
  15. powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, będące następstwem zwykłego zużycia objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu, rdzy, korozji, oksydacji,
  16. spowodowane przez insekty lub gryzonie,
  17. będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione,
  18. za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia), jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, bądź inny podmiot w ramach tzw. programów przedłużonych gwarancji na sprzęt,
  19. które mogą być pokryte z innej umowy, przy czym wyłączenie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy z takiej umowy Klientowi nie przysługuje roszczenie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Klienta.

  Zakres dodatkowej ochrony serwisowej nie obejmuje również:
  1. strat pośrednich wszelkiego rodzaju, w szczególności utraty zysku, kar umownych, strat spowodowanych opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku itp.,
  2. kosztów instalacji i konserwacji objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu,
  3. kosztów montażu objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu, przy czym wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, gdy montaż jest wykonywany przez pracownika punktu naprawczego, w przypadku sprzętu naprawionego w ramach zgłoszonego i realizowanego zlecenia,
  4. wymiany części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie w związku z eksploatacją objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu (w tym baterii, żarówek, akumulatorów, lamp do projektorów, zasilaczy, ładowarek itp.),
  5. uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu, chyba że powyższe zmiany są skutkiem awarii objętej zakresem ochrony gwarancyjnej,
  6. kosztów naprawy plomb zabezpieczających,
  7. kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu powstałych podczas wszelkich transportów sprzętu, w szczególności transportu sprzętu ze sklepu Partnera do miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta,
  8. kosztów dostarczenia z i do punktu naprawczego uszkodzonego sprzętu, diagnozy, w przypadku gdy awaria sprzętu nastąpiła z winy Klienta (użytkownika) bądź jest bezpodstawna,
  9. kosztów utylizacji sprzętu, który uległ awarii i przypadkowemu uszkodzeniu,
  10. usterek spowodowanych działaniem wirusów komputerowych, oprogramowania komputerowego lub wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych czynników,
  11. usterek wynikających z wadliwych pikseli w liczbie niższej lub równej liczbie dopuszczalnej zgodnie z normą ISO 13406-2 z roku 2001,
  12. wad telewizorów plazmowych, wynikających z wypalania luminoforu – „zamieranie obrazu”,
  13. poniesionych kosztów w sytuacji, gdy awaria nie nastąpiła lub Klient jest odpowiedzialny za awarię na mocy zapisów niniejszych warunków OWOS.
 4. Gwarant również nie ponosi odpowiedzialności za awarie wyrządzone wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Klienta lub osób działających z jego upoważnienia i/lub w jego imieniu (brak konserwacji, brak czyszczenia sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta).

III. Zawarcie umowy w zakresie realizacji i przedłużenia dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu:

 1. Umowa zostaje zawarta na podstawie deklaracji przystąpienia Klienta co do chęci zawarcia umowy w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu zakupionego przez Klienta w sklepie Partnerskim, innych dopuszczonych przez Gwaranta jednostkach handlowych lub telefonicznie w terminie do 90 dni od daty zakupu sprzętu IT*Telco*Electro i wydania Certyfikatu.
 2. Klient otrzymuje od Gwaranta dokument, potwierdzający zawarcie umowy, zwany dalej Certyfikatem. Oprócz indywidualnego numeru, Certyfikat zawiera również następujące informacje:
  1. numer dowodu zakupu,
  2. grupa towarowa,
  3. numer seryjny sprzętu,
  4. należność Gwaranta,
  5. nazwa Partnera,
  6. data rozpoczęcia okresu dodatkowej ochrony serwisowej.
 3. Umowę w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta dokumentu, potwierdzającego zawarcie umowy, zwanego dalej Certyfikatem.
 4. Jeżeli Klient dokonał zakupu sprzętu T*Telco*Electro w drodze zakupu na odległość w sklepie internetowym bądź na innej platformie Partnera wraz z dodatkową ochroną serwisową, poczytuje się wówczas, że Klient dobrowolnie wyraził wolę, co do zawarcia umowy w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu. V. W przypadku nabycia sprzętu IT*Telco*Electro w drodze zakupu na odległość wraz z przedłużoną ochroną serwisową i skorzystania przez Klienta z ustawowego 14 dniowego prawa do rezygnacji z zawartej umowy bez podania przyczyny zgodnie z treścią Ustawy (o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Dz.U.2014.827), Klient zobowiązany jest otrzymany komplet dokumentów, w tym w szczególności Certyfikat Gwarancyjny, zwrócić do Gwaranta bądź do sklepu, w którym Klient dokonał zakupu sprzętu IT*Telco*Electro albo samej dodatkowej ochrony serwisowej.
 5. Powyższe uprawnienia dotyczące nabywania sprzętu IT*Telco*Electro w drodze zakupów na odległość dotyczą tylko i wyłącznie osób fizycznych.

IV. Suma gwarancyjna i należność Gwaranta:

 1. Suma gwarancyjna jest to wartość całkowita objętego ochroną gwarancyjną sprzętu widniejąca na dowodzie zakupu. W przypadku konsumentów jest to kwota z uwzględnieniem zapłaconego podatku vat, natomiast w przypadku firm, jest to wartość netto.
 2. Suma gwarancyjna określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta dla wszystkich awarii w okresie udzielonej dodatkowej ochrony serwisowej.
 3. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwotę poniesionych napraw, diagnoz, logistyki oraz wszelkich innych kosztów, które są związane z realizacją uprawnień Klienta aż do jej całkowitego wyczerpania. Suma gwarancyjna nie jest rozliczana i nie ma zastosowania w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń.
 4. Umowa rozwiązuje się automatycznie po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej.
 5. Należność Gwaranta naliczana jest jednorazowo na cały zdeklarowany przez Klienta okres ochrony gwarancyjnej.
 6. Niewykorzystana suma gwarancyjna nie podlega spieniężeniu ani żadnym innym ekwiwalentom.
 7. Należność Gwaranta opłacana jest przez Klienta przy zakupie sprzętu IT*Telco*Electro w sklepach Partnerskich bądź innych dopuszczonych przez Gwaranta jednostkach handlowych, a w przypadku dokonywania zakupu na odległość – przelewem bankowym na rachunek Partnera bądź Gwaranta lub za pobraniem przy otrzymaniu zakupionego sprzętu IT*Telco*Electro wraz z Certyfikatem..

V. Okres dodatkowej ochrony serwisowej i czas trwania odpowiedzialności Gwaranta:

 1. Odpowiedzialność Gwaranta rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie zwanym Certyfikatem jako początek okresu dodatkowej ochrony serwisowej. Jest to okres wskazany w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy, po wygaśnięciu gwarancji udzielonej przez producenta, importera, wprowadzającego bądź sprzedającego.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta kończy się z upływem okresu dodatkowej ochrony serwisowej, chyba że stosunek ochrony wygasł przed tym terminem z innych przyczyn:
  1. po wyczerpaniu się limitu kosztów usunięcia awarii określonego w dokumencie, potwierdzającym zawarcie umowy, wskutek realizacji przez Klienta roszczeń wynikających z udzielonej dodatkowej ochrony serwisowej,
  2. po wymianie sprzętu przez Gwaranta.
 3. Przy wymianie sprzętu IT*Telco*Electro przez producenta bądź Sprzedawcę niewykorzystany okres dodatkowej ochrony serwisowej zostanie dopisany do nowego sprzętu i zacznie obowiązywać na niniejszych warunkach.
 4. Umowa rozwiązuje się z dniem utraty sprzętu T*Telco*Electro w wyniku jego rabunku, kradzieży z włamaniem lub zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego. Ponadto umowa rozwiązuje się z dniem jego zniszczenia, tj. zalania, rozbicia, zniszczenia mechanicznego za wyjątkiem gdzie Klient dokona odpłatnej naprawy takiego sprzętu we wskazanym przez Gwaranta punkcie serwisowym.
 5. Przy wymianie sprzętu przez producenta bądź Sprzedawcę, w okresie do daty rozpoczęcia dodatkowej ochrony serwisowej na nowo otrzymany sprzęt, Gwarant udzieli dodatkowej ochrony serwisowej następującej po gwarancji producenta, liczonej na nowo, od daty wymiany sprzętu.
 6. Okres gwarancji producenta nowo wymienionego sprzętu, nie może być krótszy niż gwarancja producenta właściwa dla sprzętu, który podlegał wymianie. W przeciwnym wypadku okres dodatkowej ochrony serwisowej rozpoczyna się według pierwotnego harmonogramu.
 7. W przypadku zwrotu zapłaty za zakupiony sprzęt przez producenta bądź Sprzedawcę i braku nabycia nowego sprzętu w punkcie Partnerskim Gwaranta przez Klienta, umowa z zakresu przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu rozwiązuje się, a należność Gwaranta nie podlega zwrotowi, chyba że Klient w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu środków za nabyty sprzęt, dokona zgłoszenia w Centrum Zgłoszeń Gwaranta, co do chęci nabycia nowego sprzętu Telco*Electro w terminie do 90 dni, tak aby pierwotny Certyfikat Gwarancyjny został przepisany na nowy sprzęt, a ewentualnie powstałą różnicę w kwocie dodatkowej ochrony serwisowej Klient zobowiązuje się dopłacić.

VI. Prawa i obowiązki Stron umowy:

 1. I. Klient lub Uprawniony mają prawo do zgłaszania w Centrum Zgłoszeń roszczeń z tytułu udzielonej dodatkowej ochrony serwisowej, opisanej w niniejszych OWOS od dnia wskazanego w dokumencie ochrony serwisowej jako dzień rozpoczęcia odpowiedzialności Gwaranta.
 2. W razie zbycia sprzętu IT*Telco*Electro uprawnienia Klienta wynikające z objęcia sprzętu dodatkową ochroną serwisową przechodzą na nabywcę sprzętu z zastrzeżeniem poniższego punktu.
 3. Zbywający sprzęt IT*Telco*Electro zobowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy – Certyfikat wraz z dowodem zakupu.
 4. W czasie trwania dodatkowej ochrony serwisowej Klient lub Uprawniony są obowiązani niezwłocznie (to jest nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia pierwszej awarii) zgłaszać do Gwaranta wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń objętych dodatkową ochroną serwisową.
 5. W celu zachowania uprawnień wynikających z udzielonej dodatkowej ochrony serwisowej, Klient lub Uprawniony są zobowiązani do:
  1. zgłaszania do wskazanego przez Gwaranta Centrum Zgłoszeń istotnych objawów nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami,
  2. natychmiastowego zatrzymania/wyłączenia sprzętu oraz postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w książce obsługowej i karcie gwarancyjnej w razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolnopomiarowe sprzętu wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości.
 6. Jedynymi akceptowanymi dowodami prawidłowo wykonanego przeglądu okresowego sprzętu są wpisy w karcie gwarancyjnej, względnie raporty z napraw dokonane przez punkt naprawczy autoryzowany przez producenta lub importera urządzenia.
 7. W razie utracenia karty gwarancyjnej lub książki obsługowej sprzętu, względnie raportów z napraw, ciężar udowodnienia faktu terminowego wykonania przeglądów okresowych spoczywa na Kliencie lub Uprawnionym.
 8. W razie zaistnienia awarii, Klient lub Uprawniony są zobowiązani użyć wszelkich dostępnych środków mających na celu zapobiegnięcie zwiększaniu się uszkodzeń sprzętu..
 9. Ponadto, w razie zaistnienia awarii, zabrania się Klientowi lub Uprawnionemu dokonywać w sprzęcie jakichkolwiek zmian oraz rozpoczynać naprawy sprzętu bez uprzedniego uzyskania zgody (autoryzacji) Centrum Zgłoszeń.
 10. W razie dokonania wymiany sprzętu IT*Telco*Electro przez producenta, Sprzedawcę bądź Gwaranta, Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wymiany sprzętu dokonać zgłoszenia i przepisania Certyfikatu na wymieniony sprzęt. W przeciwnym wypadku Gwarant ma prawo do niewykonania uprawnień z zawartej umowy.
 11. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności wystawionego Certyfikatu w zakresie wartości sprzętu, numerów seryjnych, okresu trwania i rozpoczęcia gwarancji pierwotnej oraz rozszerzonej ochrony serwisowej. W przypadku wystąpienia w Certyfikacie błędnych wartości o których mowa powyżej, czyli takich które nie odpowiadają nabytemu sprzętowi IT*Telco*Electro, Klient zobowiązany jest niezwłocznie domagać się od Sprzedawcy skorygowania błędnych wartości w Certyfikacie, tak aby odpowiadały faktycznie nabytemu sprzętowi IT*Telco*Electro.
  W przeciwnym wypadku, takie działanie Klienta będzie potraktowane jako świadome i zmierzające do wyłudzenia dodatkowych uprawnień wynikających z dodatkowej ochrony serwisowej i nie będzie w ogóle realizowane przez Gwaranta.

VII. Postępowanie w razie zaistnienia awarii:

 1. W razie zaistnienia awarii, w następstwie której zostanie dokonana naprawa sprzętu, Klient lub Uprawniony są zobowiązani do:
  1. niezwłocznego zgłoszenia awarii sprzętu do Centrum Zgłoszeń (tj. nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia pierwszej awarii),
  2. zgłoszenia się wraz ze sprzętem do wskazanego przez Centrum Zgłoszeń punktu naprawczego z zastrzeżeniem,
   *) udostępnienia sprzętu w uzgodnionym z Centrum Zgłoszeń terminie celem naprawy bądź wykonania diagnozy lub dostarczenia do punktu naprawczego,
   *) okazania przedstawicielowi wskazanego przez Centrum Zgłoszeń punktu naprawczego dowodu zakupu sprzętu w sklepie Partnerskim bądź innym dopuszczonym przez Gwaranta,
   *) okazania przedstawicielowi wskazanego przez Centrum Zgłoszeń punktu naprawczego dokumentu gwarancji potwierdzającego fakt terminowego wykonywania przeglądów okresowych wymaganych przez producenta sprzętu,
   *) okazania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy – Certyfikatu, przedstawicielowi wskazanemu przez Centrum Zgłoszeń punktu naprawczego.

VIII. Ustalenie wysokości kosztów usunięcia awarii:

 1. Wysokość kosztów usługi usunięcia awarii jest ustalana przez Gwaranta na podstawie norm czasowych, operacji naprawczych określonych przez producenta sprzętu oraz uzgodnień z punktem naprawczym dokonującym naprawy i obejmuje:
  1. a) koszty transportu sprzętu z punktu naprawczego do Klienta, a jeśli niemożliwe jest dostarczenie objętego dodatkową ochroną serwisową sprzętu do punktu naprawczego, to również i koszty logistyczne związane z naprawą sprzętu w miejscu jego użytkowania,
  2. ceny części zamiennych i materiałów,
  3. stawki za jedną roboczogodzinę.
 2. Przy ustalaniu kosztów usługi usunięcia awarii uwzględnia się koszty wynikające z braku części zamiennych oraz kosztów ich dostawy do punktu naprawczego.
 3. Gwarant zastrzega sobie prawo do:
  1. kontroli naprawy sprzętu na każdym jej etapie,
  2. dokonania oględzin sprzętu po naprawie.
 4. Gwarant pokrywa koszty usunięcia awarii maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej właściwej dla danego sprzętu.
 5. W przypadku umyślnego nieuzasadnionego zgłoszenia (nieobjętego zakresem ochrony OWOS), wysłania sprzętu i rozpoczęcia procedury serwisowej przez Klienta, wszelkie koszty z tym związane, tj. ekspertyzy i koszty logistyczne leżą po stronie Klienta, o ile ich stwierdzenie jest jedynie możliwe po przeprowadzeniu wnikliwej ekspertyzy w serwisie Gwaranta bądź punkcie serwisowym wskazanym przez Gwaranta.
 6. Archiwizacja wszelkiego rodzaju danych jest dokonywana na odrębne zlecenie Klienta i jest w pełni odpłatna tj. nie jest pokrywana z sumy gwarancyjnej.
 7. Punkt naprawczy na zlecenie Gwaranta, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWOS, doprowadza sprzęt do stanu używalności poprzez przywrócenie mu sprawności technicznej.

IX. Postanowienia inne:

 1. W przypadku gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych lub gdy koszty naprawy przekraczają sumę gwarancyjną, Centrum Zgłoszeń zapewnia Klientowi, za pośrednictwem wskazanego sklepu Partnerskiego bądź własnym, wymianę sprzętu w tej samej klasie w cenie nieprzekraczającej sumy gwarancyjnej i wartości sprzętu pomniejszonej o koszty związane z ekspertyzą i/lub poprzednimi naprawami/ekspertyzami i/lub dowozem/dowozami sprzętu do serwisu z uwzględnieniem przy wycenie wartości użytkowej sprzętu na dzień dokonywania wymiany.
 2. Klient zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
 3. Centrum Zgłoszeń zastrzega sobie prawo wstrzymania zakupu sprzętu objętego ochroną gwarancyjną do czasu dokonania bezpośredniej weryfikacji awarii przez swojego przedstawiciela lub punkt naprawczy. Centrum Zgłoszeń dokonuje wymiany sprzętu na podstawie uznania roszczenia Klienta w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego i zasadności roszczeń.
 4. Gwarant zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zakresu przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu i zwrotu Klientowi pełnej należności Gwaranta w sytuacji, gdy:
  1. sprzęt nosi znamiona napraw i ingerencji w układy elektroniczne, mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne i inne właściwe dla sprzętu objętego rozszerzoną ochroną serwisową, poza jakąkolwiek wiedzą Klienta,
  2. Klient świadomie zataja informacje o stanie reklamowanego sprzętu, o przeprowadzanych naprawach w nieautoryzowanych punktach naprawczych bądź o niedokonywaniu przeglądów sprzętu, zgodnie z wiedzą, praktyką oraz zasadami użytkowania sprzętu tego rodzaju,
  3. powstaje sporne stanowisko Stron w zakresie kosztów wykonania odpłatnych napraw wynikających bezpośrednio z winy Użytkownika/Klienta sprzętu bądź też w wyniku wykrycia wad technicznych sprzętu, co do których Użytkownik/Klient nie posiadał wiedzy, a które występowało już w chwili nabycia sprzętu.

X. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Gwaranta powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym na adres do doręczeń, wskazany w niniejszych OWOS.
 2. Aby uniknąć nieprawidłowości w zakresie kierowania pism i wniosków Klient jest zobowiązany niezwłocznie do zmiany adresu do korespondencji, o ile taka zmiana adresu nastąpiła. W przeciwnym wypadku pisma Gwaranta skierowane na ostatni znany adres Klienta wywierają skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Klient nie zmienił adresu.
 3. W przypadku, kiedy sprzęt był wykorzystywany w celach zarobkowych, niniejsze OWOS mają zastosowanie tylko wtedy jeśli producent nie zastrzegł w instrukcji użytkowania, że sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego.
 4. W przypadku naprawy bądź wymiany sprzętu, sprzęt uszkodzony lub jego uszkodzone części stają się własnością Gwaranta.
 5. Do realizacji postanowień niniejszych OWOS w imieniu i na rachunek Gwaranta uprawnione jest Centrum Zgłoszeń.
 6. W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWOS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej przepisy prawa.
 7. Powództwo o roszczenia wynikające z umów w zakresie przedłużenia i realizacji dodatkowej ochrony serwisowej sprzętu można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta w Warszawie), albo Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta lub Uprawnionego na podstawie niniejszej umowy.
 8. Niniejsze Ogólne Warunki Ochrony Serwisowej Sprzętu IT*Telco*Electro, zostały przyjęte i nadal obowiązują w niezmienionym zakresie.

Zarząd Spółki
Square Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


[%carousel%]
Kontakt ze sklepem
Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach 8:00–16:00