0

Regulamin sklepu internetowego pixonet.pl

REGULAMIN

Niniejszy Sklep Internetowy jest prowadzony przez firmę:

pixonet sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice (CH Belg)

e-mail: sklep@pixonet.pl
telefon: 32 251 69 59 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne według cennika operatora, z którego korzysta Konsument)
faks: 32 353 05 51

będącą oficjalnym partnerem marek: Wacom, Sony, Sony Creative Software, 3DConnextion, SmudgeGuard, Logic Keyboard, Eizo, Iiyama, NEC, Corel, Lenovo,

NIP:6751322807,  REGON: 120011730, wpisana pod nr KRS: 0000229355 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer zgłoszenia GIODO: 3483/2014

Konto bankowe: mBank: 27 1140 2004 0000 3902 7596 4824

dalej nazywaną „Sprzedawcą”.

I. DEFINICJE

 • Regulamin - niniejszy regulamin
 • Sprzedawca – pixonet sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy odpłatnych zakupów Produktów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną nabywająca odpłatnie Produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Kupujący – rozumie się zarówno Konsumenta i Klienta
 • Sklep - to umieszczony na stronie internetowej https://sklep.pixonet.pl/ sklep internetowy
 • Produkt – produkt uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu, przedstawiony do sprzedaży przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 • Cena - wartość Produktu brutto podana przy każdym Produkcie na stronie internetowej Sklepu z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT)
 • Koszt dostawy - wynagrodzenie ponoszone przez Kupującego związane z dostarczeniem Produktów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Kupującego, w którego skład wchodzą następujące koszty: zabezpieczenie produktu, transport, koszty pobrania.
 • Zamówienie - czynność polegająca na wyrażeniu woli dokonania zakupu w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem
 • Umowa sprzedaży- wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach przez nich określonych.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Termin dostawy i dostępność jest określona przy każdym Produkcie.
 2. Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 3. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej i określa warunki realizacji Zamówień przy zastosowaniu środków porozumiewania na odległość. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do Umów sprzedaży dokonywanych bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin przy składaniu zamówienia w następujący sposób: przy dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną, w trakcie procesu składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji w miejscu wyznaczonym pod oświadczeniem: „Akceptuję Regulamin”.
 5. Konsument wyraża zgodę na przesłanie informacji objętych niniejszym Regulaminem drogą mailową.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość wraz z Regulaminem w formie załącznika zostanie przesłane Konsumentowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail w chwili potwierdzenia Zamówienia oraz w formie papierowej w chwili dostarczenia Produktu.
 7. Określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Konto Kupującego w Sklepie internetowym;
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Kupującym złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;
  3. Sklep jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego Kupujący mogą nabywać sprzęt elektroniczny, oraz oprogramowanie.
 8. Poniżej wskazuje się wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 32 lub nowsza, Opera wersja 23 lub nowsza, Chrome wersja 36 lub nowsza, Safari wersja 5 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

  Sprzedawca zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 32 lub nowsza, Opera wersja 23 lub nowsza, Chrome wersja 36 lub nowsza, Safari wersja 5 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego.
 10. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. Aby złożyć Zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz (należy podać następujące dane: …) lub podać wymagane dane do zakupów bez rejestracji;
  2. Dokonywać zakupów można logując się jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, lub później, już po załadowaniu koszyka;
  3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Produktu, wybór ilości a następnie kliknięcie znaku „kupuję”. Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawne

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie Zamówienia składane Sprzedawcy przez Kupującego w ramach działania Sklepu wiążą się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, oznaczonej Ceny. Sprzedawca zapewnia, aby Kupujący w momencie składania Zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. W celu wysłania Zamówienia Kupujący może też skorzystać z opcji natychmiastowego zamówienia – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Po dodaniu produktów do koszyka, należy wybrać opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podać wymagane dane, w tym adres dostawy.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt oraz pokrycia Kosztów dostawy oraz innych kosztów zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Sprzedawca wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 5. Umieszczenie na witrynie Sklepu danego Produktu wraz z oznaczeniem jego Ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży. Stanowi to jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 6. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu za określoną Cenę. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie mailowej. Potwierdzenie zawiera datę zamówienia, numer zamówienia, strony Umowy sprzedaży, określenie Produktu, Cenę, warunki płatności, termin, miejsce i sposób dostawy. Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu Regulamin w formie załącznika. Kupujący wyraża zgodę na wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży) drogą mailową na wskazany przez niego adres email. Powyższe stanowi treść Umowy sprzedaży przesyłanej Kupującemu mailem na wskazany przez Kupującego adres.
 7. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sprzedawca wysyła do Kupującego e-mailem, a następnie wraz z Produktem, fakturę VAT lub paragon, stanowiące dowód zakupu.

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają Kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 3. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez operatorów płatniczych.
 4. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Kupującego z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedawcę.
 5. Niniejszym podaje się niezbędne dane do dokonania przelewu:
  pixonet sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice (CH Belg)
  Konto bankowe:
  mBank SA: 27 1140 2004 0000 3902 7596 4824
 6. Płatności należy dokonywać w terminach 7 bądź 14 dniowych. Ostatecznie termin płatności ustalony zostanie w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 7. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Kupującego na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnioną Cenę i Koszty dostawy.
 8. Ceny nie zawierają Kosztów dostawy Produktów, które są kosztami dodatkowymi określonymi poniżej. Informacja na temat Kosztów dostawy jest przekazywana Kupującemu podczas składania Zamówienia i potwierdzana w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

V. KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres.
 2. Koszty realizacji przesyłki, do których pokrycia zobowiązany jest Kupujący, Sprzedawca wskazuje Kupującemu w potwierdzeniu złożenia zamówienia, po wyborze przez Kupującego przewoźnika.
 3. Większe paczki wysyłane są po ustaleniach telefonicznych. Każdorazowo wszelkie dodatkowe koszty zostaną wskazane w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Nadanie następuje w następny dzień po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego bez zbędnej zwłoki. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej Umowy sprzedaży odstąpić.
 6. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w naszym sklepie w Katowicach, przy ul. Przemysłowej 3 w Katowicach. W przypadku odbioru osobistego prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny celem potwierdzenia godzin odbioru. Zwyczajowo sklep stacjonarny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. Aktualną tabelę kosztów, sposobów i czasu dostawy oraz opłat dodatkowych Sprzedawca publikuje na stronie internetowej sklepu w zakładce „Koszty transportu i inne opłaty”.

VI. ODSTĄPIENIE

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Produktu (inna niż przewoźnik).
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 4. Złożenie oświadczenia woli może nastąpić również drogą elektroniczną w następującej formie:
  1. zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości opisanej w pkt a Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany przez Konsumenta adres e- mail.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym Koszty dostawy Produktu, przy czym nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał informację o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od Umowy (w tym, koszt właściwego zapakowania towaru na czas transportu oraz koszty wysyłki), chyba że, Sprzedawca zaoferuje odbiór rzeczy od Konsumenta. Produkt musi być bezpiecznie zapakowany.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku używania rzeczy Sprzedawca może dochodzić kosztów odpowiadających kosztom amortyzacji.
 11. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. zakupu produktów audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; w tym w szczególności zakupione licencje elektroniczne oprogramowania oraz produkty zarejestrowane przez Kupującego (np. elektronicznie poprzez stronę internetową lub w jakiejkolwiek innej formie).
  5. dostarczania prasy;
  6. usług w zakresie gier hazardowych.

VII. WYMIANA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. Dopuszczalność wymiany danego Produktu oraz warunki tej wymiany ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w okresie:
  1. 2 lat w przypadku Konsumentów;
  2. 12 miesięcy w przypadku pozostałych Kupujących
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Reklamacje są przyjmowane na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Reklamacje należy składać na adres: pixonet sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice.
 4. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 5. Jeżeli Produkt ma wady Kupującemu przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i następnych Kodeksu cywilnego:
  1. oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo;
  2. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy, na następujący adres: pixonet sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice (CH Belg, część biurowa, biuro B12).
 7. Na każdy zakupiony Produkt udzielana jest gwarancja na okres minimum 12 miesięcy, chyba że przy opisie produktu podano inny okres gwarancyjny. Okres gwarancji na dany Produkt określany jest przez Sprzedawcę w potwierdzeniu złożenia zamówienia, a następnie w dokumencie gwarancyjnym, przesyłanym do Kupującego wraz z Produktem.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest pixonet sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji w/w celu.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Zamówienia, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji Zamówienia i wynikających z tego praw, w tym zakresie zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji swoich danych osobowych. W każdej chwili Kupujący ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Sprzedawcy i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W tym celu należy przesłać pocztą elektroniczną pisemną prośbę o ich usunięcie.
 6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin sklepu”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2016 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: pixonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 3, 40-020 Katowice (CH Belg), e-mail: sklep@pixonet.pl, faks 32 353 05 51

Ja/My*) niniejszym informuję/informujemy*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*) umowy dostawy następujących rzeczy*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*)/o świadczenie następującej usługi*)

Data zawarcia umowy*)/odbioru*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta(-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Niepotrzebne skreślić.


[%carousel%]
Kontakt ze sklepem
Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach 8:00–16:00